Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713)  
zwołuję:
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 26 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.

 NR 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019
 NR 2 I 3 BILANS RZiS
 NR 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SF 2019
 NR 5 pisemne sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego MZUK 
 NR 6 sprawozdanie z działalności RN MZUK 
 NR 7 pisemne sprawozdanie RN MZUK z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności MZUK  NR 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności

8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.

 1.1.Wprowadzenie do sprawozdania 2019 24.04.2020
 1.2.Informacja dodatkowa 2019
 1.3.Sprawozdania finansowe 2019 r. 24.04.2020
 2.Sprawozdanie Zarządu za 2019 podpisane cyfrowo 24.04.2020
 3.Sprawozdanie RN 2019
 4.Sprawozdanie BR 2019 MZEC Koło pod wew

9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

 1. Sprawozdanie finansowe MZWiK Sp. z o.o. – 2019 r.
 2.1. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego MZWiK Sp. z o. o. – 2019 r.
 2.2. Raport z badania sprawozdania finansowego MZWiK Sp z o.o. – 2019 r.
 3. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki MZWiK Sp z o.o. -2019 r.
 4. Sprawozdnanie Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. – 2019 r.

10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

 1.1. Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2019
 1.2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
 1.3. Dodatkowe inf do sprawozd. za rok 2019
 2. Sprawozdanie Zarządu 2019
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło na rok szkolny 2020/2021

Projekt uchwały

b) w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie za 2019 rok

Projekt uchwały

c) w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Koło

Projekt uchwały

d) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Brylantowej (dz. nr 34)

Projekt uchwały

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Brylantowej (dz. nr 35)

Projekt uchwały

g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Brylantowej (dz. nr 36)

Projekt uchwały

h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Staffa (dz. nr 147)

Projekt uchwały

i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Staffa (dz. nr 148)

Projekt uchwały

j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Włocławskiej

Projekt uchwały

k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole

Projekt uchwały

l) zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego

Projekt uchwały

n) zmieniający uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

o) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

p) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole

Projekt uchwały

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

14. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

źródło:UM w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com