Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Ratusza, ul. Stary Rynek 1.
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Informacja o umorzeniach, ulgach i zwolnieniach podatkowych za 2021 rok
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole za 2021 rok
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2021 rok
11. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego w Kole za 2021 rok
12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole za 2021 rok
13. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie trybu ustalania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Koło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie za 2021 rok
3) w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła do roku 2030”
4) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Lesławowi Dereniowi
5) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Jerzemu Przybylskiemu
6) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Florianowi Olejniczakowi
7) zmieniającej budżet miasta Koła na 2022 rok
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028
14. Wolne głosy i wnioski
15. Protokół z XLIX Sesji Rady Miejskiej Koła
16. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miejskiej Koła
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:UM w Kole