Ś.P. Jerzy Przybylski
Urodził się 27 listopada 1941 r. w Kole. Ukończył SP nr 1 oraz 3-letnią ZSZ w Kole. Do pracy wyjechał do Katowic, gdzie został zatrudniony w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Górniczych. Został przeniesiony na placówkę montażową budującego się kompleksu energetycznego Turoszów w Bogatyni. W l. 1962-65 odbył zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej na jednostkach pływających. W 1965 r. podjął pracę w budującej się Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND w Kole. W 1970 r. ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne. W 1972 r. rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (zrezygnował na 3. roku).
W 1974 r. został przewodniczącym Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Kole. Pracował w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W 1976 r. został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Funkcję tę pełnił do 30 maja 1990 r. W latach 1984-1990 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kole, a w wyborach samorządowych w czerwcu 1994 r. został wybrany radnym Rady Miejskiej i powierzono mu stanowisko zastępcy burmistrza miasta Koła. W 1995 r. został dyrektorem MZEC. W październiku 1998 r. w wyborach da samorządu został ponownie radnym Rady Miejskiej w Kole i powierzono mu funkcję burmistrza miasta Koła. W 2002 r. przeszedł na emeryturę.
Zabiegał o miejskie inwestycje, szczególnie dążył do budowy dróg, infrastruktury technicznej, rozwoju oświaty, budownictwa mieszkaniowego. Działał aktywnie w organizacjach młodzieżowych, związkach zawodowych, LOK, Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, PTTK, TKKF. Przez 32 lata był prezesem Ogniska Statutowego TKKF SOKÓŁ. Pracował w OSP jako wiceprezes jednostki i członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP. Za działalność zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wieloma honorowymi odznakami organizacji.
Za Kolskim Słownikiem Biograficznym, wyd. przez MTC w Kole w 2014 r.
NIECH SPOCZYWA W POKOJU…
źródło:UM w Kole

Leave a comment