W dniu 1 marca 2022 r. rozpoczął się nabór do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole. 

Będzie on trwał do 31 marca br. 

Wniosek można pobrać na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja, bądź w sekretariacie.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole

na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59),

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia  2017 r. poz.60),

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów  (Dz. U. z 2019 poz. 1737),

4. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000) zgodnej z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

5. Uchwały Nr XXXVII/357/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

6. Zarządzenia Nr OA.0050.4.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 stycznia 2022 r. roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych oraz klas I dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym.

7. Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole.

 

§ 1

Obowiązek szkolny

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie ze zgłoszeniem lub wnioskiem rodziców (prawnych opiekunów) przyjmowane są dzieci siedmioletnie urodzone w roku 2015 objęte obowiązkiem szkolnym.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, jeżeli dziecko:

1)  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym rozpoczął naukę w szkole podstawowej, albo

2)  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczna poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno –  pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

§ 2

Terminy rekrutacji:

 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole:

 

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjecie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z oświadczeniami o miejscu zamieszkania (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami/oświadczeniami (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

 

 od 1 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.

 

 od 4 maja 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

2.

Prace komisji rekrutacyjnej (weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dołączonych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).

 

 do 8 kwietnia 2022 r.

 

 do 19 sierpnia 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

 

 11 kwietnia 2022 r.

 

 

 22 sierpnia 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 od 12 kwietnia 2022 r.

do 26 kwietnia 2022 r.

 od 23 sierpnia 2022 r.

do 26 sierpnia 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28 kwietnia 2022 r.

 

29 sierpnia 2022 r.

 

 

2. O terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1  rodzice i uczniowie zostają poinformowani poprzez umieszczenie informacji:

1)  na stronie internetowej:www.sp1kolo.szkolnastrona.pl/Rekrutacja

2)  na szkolnych tablicach ogłoszeń.

§ 3

Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka – załącznik nr 1.
 2. Wniosek/zgłoszenie rodziców do klasy pierwszej szkoły podstawowej zawiera:

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3)      adres zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata,

4)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców kandydata – o ile je posiadają.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1w Kole mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. W przypadku większej ilości uczniów (zamieszkałych poza obwodem szkoły) , niż liczba wolnych miejsc w szkole w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka-  5 pkt.,

2) dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się w obwodzie szkoły – 5 pkt.,

3) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych- 5 pkt.

4) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej-  3 pkt.,

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt

5. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 4 będą oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych – załącznik nr 3.

6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcia kandydata pieczą zastępczą,

7. Jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1w Kole przeprowadza postępowanie uzupełniające.

8. Do postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 3 regulaminu.

9. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

10. Dane kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

§ 4.

Komisja Rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w skład, której wchodzą:

1)      wicedyrektor  – przewodniczący,

2)      pedagog lub psycholog szkolny,

3)      jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      sporządzenie listy kandydatów, zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,

2)      sporządzenie informacji o przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej wniosków kandydatów,

3)      sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,

4)      sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3.  Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

1)      posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji,

2)      posiedzenia komisji odbywa się na terenie szkoły,

3)      prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji,

4)      przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,

5)      członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,

6)      komisja rozpatruje zgłoszenia rodziców o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgodnie z kryteriami i zasadami ujętymi w § 3 niniejszego regulaminu,

7)      w sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący,

8)      osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9)      komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji.

 

§ 5.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole  decyduje o przyjęciu w trakcie roku szkolnego uczniów do szkoły podstawowej, w tym do klas pierwszych, z wyjątkiem przypadków przyjęcia młodzieży zamieszkałej w obwodzie szkoły, która jest przyjmowana z urzędu.

§ 6.

 1. Zespoły klasowe klas pierwszych tworzone są przez komisję rekrutacyjną.
 2. Kryteriami tworzenia zespołów klas pierwszych są:

a)      wyrównanie szans edukacyjnych,

b)      wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych,

c)      obowiązkowy i dodatkowy język obcy,

d)      wyrównana liczba dziewcząt i chłopców,

e)      wnioski rodziców dotyczące nierozdzielania zaprzyjaźnionych ze sobą uczniów (załącznik nr 4).

      3. Do 12 sierpnia 2022 roku rodzice (opiekunowie) mają prawo składać podania dotyczące nierozdzielania zaprzyjaźnionych ze sobą uczniów (grupa do 3 osób) podpisane przez wszystkich zainteresowanych rodziców. W sprawie jednego dziecka może być tylko jedno podanie.

§ 7

 1. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole obowiązują w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem podpisania Zarządzenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole.

 

Koło, dnia 1 marca 2022 roku.

źródło:SP nr 1 w Kole