„Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem” – MOPiPR ogłasza konkurs plastyczny!
Zachęcamy do udziału dzieci oraz całe rodziny.
W rodzinie każdy powinien czuć się bezpiecznie. Wyraźcie swoje uczucia w formie plastycznej. Prace można zgłaszać do 14 maja 2021 roku.
Organizatorem Konkursu pt. „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem” jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Koła, Rada Miejska Koła.

Cele konkursu: wskazanie, że Rodzina to miejsce, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie; kształtowanie szacunku dla rodziny; wzmacnianie poczucia więzi; propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności twórczej.

Podkreślamy wartości czasu spędzanego wspólnie. Odwołujemy się zarówno do aktywności rekreacyjno-sportowej jak i do wspólnych zainteresowań rodzinnych.

UCZESTNICY KONKURSU:

I Kategoria – indywidualna

  • uczniowie kolskich szkół podstawowych

II Kategoria – rodzinna

  • członkowie rodzin zamieszkujących w Kole, bądź rodziny w skład których wchodzi dziecko uczące się w kolskiej szkole podstawowej

ZADANIA KONKURSOWE:

Wykonanie pracy plastycznej odwołującego się do hasła konkursu – „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem”.

TECHNIKA PRAC:

Dowolna – rysunkowa, malarska, graficzna (poza formami przestrzennymi)

WYMIAR PRACY: A4, A3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

– Na odwrocie pracy należy umieścić informacje o autorze/autorach w przypadku pracy zespołowej wykonanej przez członków jednej rodziny: imię, nazwisko, wiek dziecka, szkoła;

– Każda praca plastyczna powinna zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla każdego uczestnika (w przypadku osób poniżej 18 roku życia – oświadczenie podpisane przez opiekuna);

– Dokumenty są do pobrania na stronie bip.mopiprkolo.nv.pl (w zakładce Konkurs);

– Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne;

– Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r poz. 1781);

– Nadesłanie zdjęcia wykonanej pracy oznacza zgłoszenie jej do konkursu i jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych wraz z zezwoleniem do utrwalania, zwielokrotniania, obrotu i rozpowszechniania na wszelkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r poz. 1231 z późn. zm.)

– Zgłoszone do konkursu prace będą oceniane przez powołaną Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają trybowi odwoławczemu;

– Sfotografowane prace wraz z kartą zgłoszenia należy wysłać na adres mopipr.profilaktyka@kolo.pl do 14 maja 2021 roku;

– Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną;

– Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi do końca czerwca 2021 r.

– Ogłoszenie laureatów odbędzie się na stronie www.bip.mopiprkolo.nv.plwww.facebook.com/mopipr

NAGRODY:

Planszowe gry rodzinne, akcesoria i sprzęt sportowy oraz inne nagrody rzeczowe.

UWAGI KOŃCOWE:

– Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, ul. Dąbska 40. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu;

– Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu;

– Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator;

– Złożenie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.

Dodatkowe informacje:

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
ul. Dąbska 40
62-600 Koło
Tel. 63 27 20 869
e-mail: mopipr.profilaktyka@kolo.pl
strona: www.bip.mopiprkolo.nv.pl
www.facebook.com/mopipr

Załączone pliki

źródło:MOPiPR w Kole