TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło w roku szkolnym 2019/2020.
9. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych,
2) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej składu osobowego,
3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej składu osobowego,
4) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/263/2020 Rady Miejskiej w Kole oraz uchwały nr XXVIII/264/2020 Rady Miejskiej
w Kole,
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole,
6) w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy ulicy Jaśminowej w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła,
7) w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej,
9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 16/2),
10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 2, 3, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11,),
11) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
12) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
13) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego,
14) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok,
15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej Koła.
13. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej Koła.
SESJA MA CHARAKTER OTWARTY
U W A G A !
W związku z występującym zagrożeniem związanym z koronawirusem, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej Koła, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.
Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŁA
/-/ Tomasz Sobolewski
źródło:UM w Kole
Transmisja “na żywo” z obrad będzie także prowadzona na https://kolskiefakty.pl/transmisja-sesji-rady-miejskiej/
Kolskiefakty.pl

Leave a comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com