Pani Magdalena Czołnowska-Musioł, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim przekazała informację że w dniu 30 grudnia 2020r. skierowała do Sądu Rejonowego w Kole akt oskarżenia przeciwko 10 osobom oskarżonym o czyny z art. 305§1 kk w zw. z art. 12§1 kk w tym przeciwko byłemu Burmistrzowi Miasta Koło Stanisławowi M. oskarżonemu o dwa czyny z art. z art. 231 §1 i § 2 k.k. w zb. z art. 18 § 1 k.k. zw. z art. 305 § 1 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz jeden z czyn z art. 270§1 kk.
                Zarzuty przedstawione wszystkim oskarżonym związane są z nieprawidłowościami podczas postępowań przetargowych realizowanych w 2016 roku na dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka oraz umowy na wynajem samochodu ciężarowego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych, czym działały między innymi na szkodę spółki gminnej Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kole oraz na szkodę Miasta i Gminy Koło. Część oskarżonych osób w okresie objętym zarzutami była pracownikami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Kole.
                Stanisław M. został również oskarżony o to, że w okresie od lutego do  marca  2015 roku w Urzędzie Miasta w  Kole, województwo wielkopolskie, będąc Burmistrzem Miasta Koła, użył jako autentycznego uprzednio podrobionego w tym celu dokumentu w postaci dyplomu numer 5756 ukończenia studiów wyższych uzupełniających magisterskich na Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku zarządzania i marketingu,  w  ten sposób, że uprzednio kupił ww podrobiony dyplom i osobiście przedłożył jego kserokopię w dziele kadr Urzędu Miasta w Kole celem poświadczenia posiadania wyższego wykształcenia magisterskiego, którego faktycznie nie posiadał tj. o czyn z art. 270§1kk.
                Kodeks Karny za popełnienie czynu z art. 305 k.k. przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, za czyn z art. 231 §2 k.k. karę pozbawienia wolności od roku do lat 10, a za czyn z art. 270 §1 k.k.  karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Magdalena Czołnowska-Musioł, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim