Uprzejmie informujemy, że w okresie od 26 czerwca 2020 r. do odwołania odbędzie się nabór wniosków o uzyskanie z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Instrument ten został wprowadzony od 24.06.2020 r. zmianami do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzda.

Aby uzyskać pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć niżej wymienione dokumenty poprzez formularz dostępny na stronie:
https://kolo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

  • Wniosek (formularz stanowiący załącznik nr 1 do Zasad i Umowy);
  • Wzór formularza pomocy publicznej (formularz stanowiący załącznik nr 1 do Wniosku);
  • Umowę (w dwóch egzemplarzach – jeżeli Wniosek zostanie złożony w wersji papierowej).
Wniosek wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w następujący sposób:
-w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl);
-osobiście w siedzibie tut. urzędu – w pokoju nr 6;
-przesyłając pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu.

Z informacjami dotyczącymi zasad i warunków uzyskania pożyczki można zapoznać się na stronie:
https://kolo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kole:
– Renata Kędzierska – tel. 63 22 81 223,
– Irena Radys – tel. 63 22 81 228,
– Karolina Gadomska – tel 63 22 81 228.

foto:Kolskiefakty.pl
źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com