Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do  konkursu plastycznego  „Tworzę w  POP-UP”.

Cele: rozwijanie twórczej aktywności plastycznej; rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia;  propagowanie zdolności plastycznych.

Temat i zadanie:  Zapewne każdy z Was, choć raz w swojej czytelniczej przygodzie,  spotkał książkę POP-UP, czyli książkę-rozkładankę (książki te wyróżniają się konstrukcją, planowymi sceneriami. Wieloplanowe obrazy tworzy się przez wycinanie i odpowiednie zaginanie papieru, oraz doklejanie  przygotowanych elementów we właściwym miejscu na rozkładówce. Poprzez otwieranie strony planowe struktury unoszą się samoistnie). Waszym zadaniem będzie wykonanie (jednej) ilustracji/rozkładówki w technice POP-UP. Zilustrujcie wybraną scenę z Waszej ulubionej książki – baśni, opowiadania, powieści, komiksu… Wybór zależy do Was. Tytuł i autor książki z której zaczerpniecie scenę winien znaleźć się na okładce ilustracji/rozkładówki.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas: 1-3, 4-6 i 7-8  szkół podstawowych – miasta Koła  i powiatu kolskiego.

Warsztat: materiał  podstawowy – papier; struktura wykonana w dowolnej technice; format papieru – A3.

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,
 • uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Tworzę w POP-UP” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki biblioteka-kolo.pl,
 • praca musi być opisana: imię  i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza, imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki;
 • prace nie podlegają zwrotowi – Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Tworzę w POP-UP”, do 29 kwietnia 2022 r. na adres – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna      w Kole; ul.  Kolejowa 19;  62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa;  Komisję powołuje Organizator,
 • Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;  odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej  z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie  wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu  na stronie internetowej Organizatora,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt:  Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 243 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej (PDF, 242 KB)

Klauzula do uczestników imprezy (PDF, 384 KB)

 

źródło:PiMBP w Kole