Miło nam poinformować, że Powiat Kolski po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Na podstawie zawartej w dniu 16.02.2022r. z Wojewodą Wielkopolskim umowy Powiat Kolski realizuje w 2022r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w obrębie swoich granic administracyjnych, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Autobusowego.
Całkowita wartość projektu wynosi: 592.351,20 zł, z czego:
493.626,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
98.725,20 zł to wkład własny powiatu kolskiego.
W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostało 18 linii komunikacyjnych o łącznej długości 691 km.
Okres realizacji projektu przypada na 01.01.2022r – 31.12.2022r.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole