Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. Poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w roku 2022.

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole