OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.na obszarze województwa wielkopolskiego.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1998—2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata , jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:
1. Przedstawicielowi wójta lub burmistrza (prezydenta miasta):
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień (jego przedstawicielowi):
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy).
źródło:Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu