OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Koła uchwały Nr XXXVI/346/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w granicach administracyjnych miasta.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. 

Wnioski można składać do Burmistrza Miasta Koła:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-6000 Koło (w pokoju nr 107), w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: um@kolo.pl, lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP:  Gmina Miejska w Kole /w0s0og9s3w/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki, obręb), której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Koło. Wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (w pokoju nr 107), w godzinach pracy urzędu. Uchwała nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła została opublikowana także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole. 

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:UM w Kole