Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kole oficjalnie oddany do użytku

W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 odbyło się oficjalne otwarcie PSZOK – u dla Gminy Koło, którego nowa siedziba mieści się przy ul. Zakładowej 25 w Kole. Uroczyste otwarcie punktu było zwieńczeniem projektu współfinansowanego ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Priorytetu II Ochrony Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Zrealizowany projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2.050.398,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj zostało wykonane przez firmę PPHU MISZBUD Jarosława Miszczaka.

Zrealizowany projekt będzie miejscem bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców naszej Gminy odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z normami, do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami.

Podczas otwarcia punktu, włodarz naszego miasta opowiedział o zrealizowanej inwestycji i podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w  realizację przedsięwzięcia. Głos zabrali również przybyli goście, gratulując Burmistrzowi Krzysztofowi Witkowskiemu udanej inwestycji oraz efektywności w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków.

Nowo powstały PSZOK mieszczący się obecnie w przemysłowej części miasta będzie zaczątkiem stworzenia w tym miejscu jednego centrum gospodarowania odpadami. Jak wspomniał podczas wystąpienia Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, ma on w planach przeniesienie na ul. Zakładową siedziby spółki MZUK i stworzenia w tym miejscu kompleksu gospodarowania odpadami dla naszego miasta.

W uroczystości udział wzięli m.in.: reprezentanci rządu, przedstawiciele Urzędu Miasta i Powiatu Kolskiego, prezesi kolskich spółek oraz radni miejscy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Posłowie na Sejm RP Leszek Galemba, Tomasz Nowak i Tadeusza Tomaszewski, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Starosta Powiatu Kolskiego Robert Kropidłowski, w imieniu Rady Miejskiej Koła Przewodniczący Tomasz Sobolewski, radne Ewa Lewicka i Wanda Obiała oraz wykonawca zadania z PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak.

Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy zaproszeni goście zostali oprowadzeni po obiekcie przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej –  Mariusza Grabarczyka.

autor:Kolskiefakty.pl

foto/video:Kolskiefakty.pl

Muzyka:Muzyka: Bensound.com

źródło:Kolskiefakty.pl