Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego spółki

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

Miejsce wykonywania pracy – Koło

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • Posiadanie co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub równorzędnym, w spółkach z o.o. w tym przygotowanie minimum trzech sprawozdań finansowych jako osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT, przepisów dotyczących podatków;
 • Znajomość środowiska MS Office, w tym biegłą obsługę komputera i programów księgowych;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek
  z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku;

 

Umiejętności:

 • Praktyczna wiedza z zakresu finansów;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek
  z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa;
 • Umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych;
 • Znajomość zagadnień zakresu prawa pracy będzie dodatkowym atutem;
 • Zaangażowanie w pracę i identyfikacja z interesem firmy;
 • Umiejętność pracy i zrozumienie nowoczesnych systemów informatycznych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętności interpersonalne;
 • Odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, samodzielność;

 

Główny zakres obowiązków:

 • Prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo – księgowych oraz sprawozdawczości Spółki;
 • Wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki poprzez dostarczanie Zarządowi Spółki aktualnej, rzetelnej informacji o stanie finansowym Spółki, odstępstwach od zaplanowanego budżetu, prognoz oraz spodziewanych zmianach w stosunku do wyznaczonych celów finansowych;
 • Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności Spółki;
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej;
 • Dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych oraz sprawozdań (w tym: VAT, PIT i inne obowiązujące).

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • Kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
  w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 101,poz. 926, ze zmianami);
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy;
 • Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie MZUK Sp. z o.o. w Kole
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki” w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

 

 

Zarząd Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Kole

źródło: MZUK w Kole

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com