Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole przypomina o ciągłym naborze do Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8, 62-600 Koło.
Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta Koła, nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Dom funkcjonuje od maja 2018 roku (w strukturze MOPS od lutego 2019 roku). Placówka prowadzi 30 miejsc i działa 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” w Kole obejmuje:
• usługi socjalne i opiekuńcze w tym: jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
• usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki,
• usługi kulturalno-oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,
• usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną gimnastyka, taniec,
• usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,
• terapia zajęciowa m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
• usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym.
W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, placówka funkcjonuje w trybie zdalnym a pracownicy pozostają w stałym kontakcie z uczestnikami, zapewniając im niezbędne wsparcie.
Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+” w Kole jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł w przypadku osób w rodzinie. W przypadku osób osiągających wyższe dochody odpłatność ustalana jest indywidualnie w oparciu o Uchwałę Nr VII/55/2019 z dnia 27 marca 2019r. Rady Miejskiej w Kole w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu ,,Senior+” w Kole.
Nabór do placówki prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Dziennego Domu „Senior+” w Kole w siedzibie przy ul. Powstańców Wlkp. 8 lub pod numerami telefonu: 63 2777020, 883 067 511.
źródło:UM w Kole