LXXII Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Koła” Panu Ryszardowi Borysiewiczowi.
5. Propozycje do porządku obrad.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pobytu pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” w Kole
2) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
3) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki
4) w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Koło w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
5) w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
6) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
8 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
9) zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
10) w sprawie zaopiniowania cennika na 2024 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20…-odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
11) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koła na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
13) w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień
14) w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Protokół z LXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.
11. Zamknięcie obrad LXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com