W najbliższą środę, 25 października, w samo południe, w ratuszu, rozpocznie się LXXI Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
6) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło;
7) w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Koła na lata 2023-2037”;
zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok;
9) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028.
9. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027:
1) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
2) wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów ławników,
3) przedstawienie opinii Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Protokół z LXX Sesji Rady Miejskiej Koła.
12. Zamknięcie obrad LXXI Sesji Rady Miejskiej Koła.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com