Dn. 21 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole rozpocznie się LXVI Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Koło za pomocą innego instrumentu płatniczego
2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego, Obszaru Funkcjonalnego Koła i Turku, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
4) zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok
5) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028
6) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2022 rok.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła wotum zaufania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok:
1) przedstawienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok;
3) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła oceniającej wykonanie budżetu miasta Koła za 2022 rok;
4) dyskusja;
5) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok:
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok wraz z uzasadnieniem;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok;
3) dyskusja;
4) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2022 rok.
13. Protokół z LXV Sesji Rady Miejskiej Koła.
14. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Miejskiej Koła
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com