LVII Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r., godz. 11:00, w sali sesyjnej, Ratusz Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Gminy Miejskiej Koło
2) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
3) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
4) w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Ryszardowi Borysiewiczowi
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ulicy Dąbskiej
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 8 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 73 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
11) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
13) w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień
14) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2022 rok
15) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028
16) w sprawie przekazania petycji o uroczyste uczczenie 100. rocznicy Konstytucji Marcowej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
8. Wolne głosy i wnioski
9. Protokół z LVI Sesji Rady Miejskiej Koła
10. Zamknięcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej Koła