„IV Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to wydarzenie, które upamiętni 40. rocznicę Biegu Warciańskiego oraz wpisze się w kalendarz miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022).

REGULAMIN „IV DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”  

„IV Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to wydarzenie, które   upamiętni 40. rocznicę Biegu Warciańskiego oraz wpisze się w kalendarz miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022).

Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku wśród działaczy Ogniska Statutowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) „Sokół” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole narodził się pomysł zorganizowania lokalnego, długodystansowego biegu ulicznego. Głównym inicjatorem Biegu Warciańskiego był Ryszard Sowiński, ówczesny prezes TKKF „Sokół”. Pierwszy bieg odbył się   7 listopada 1981 r. na ulicach miasta. Z czasem Bieg Warciański zaczął przyciągać biegaczy z całego kraju. Przekształcenie w ogólnopolskie zawody było tylko kwestią czasu.

Art. 1

Organizatorzy, partnerzy Dyktanda

 1. Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.
 2. Honorowym Patronatem Dyktando objęli:  Robert Kropidłowski – Starosta Powiatu Kolskiego oraz Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła.
 3. Partnerem Dyktanda jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, partnerami medialnymi są: Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej  w Kole, „Przegląd Kolski”, portale informacyjne: e-kolo.pl,  kurier-kolski.pl oraz kolskiefakty.pl

Art. 2

Cele Dyktanda

 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu  historii sportu i kultury fizycznej.
 2. Rozwój zainteresowań sportowych i dociekliwości poznawczej  językowej i literackiej.
 3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania  zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
 4. Nabywanie przez uczestników umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych.
 5. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem historii Międzynarodowego Biegu Warciańskiego.

Art. 3

Uczestnicy, przebieg Dyktanda

 1. Dyktando skierowane jest do mieszkańców Koła i powiatu kolskiego, którzy ukończyli 16 lat. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.
 3. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami  (Załącznik 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Załącznik 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychKlauzula informacyjna dla uczestników imprezy) i przesłanie jej na adres  e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl
 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04 marca 2022 r.
 1. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów, w tym przetwarzanie swojego wizerunku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (załącznik nr 1). W imieniu niepełnoletnich uczestników zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają ich przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie lub kuratorzy) (załącznik nr 2).
 2. Uczestnik, w przypadku niepełnoletnich – przedstawiciel ustawowy, składając Zgłoszenie oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu i jego załącznika.
 1. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
 2. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej liczby punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od napisania Dyktanda (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.biblioteka-kolo.pl
 4. Uczestnikami Dyktanda nie mogą być absolwenci filologii polskiej.
 5. Tekst Dyktanda zostanie opublikowany na stronie Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl   09 marca po zakończeniu Dyktanda, ok. godz. 13.00.
 6. Dyktando odbędzie się  09 marca o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole, ul. Stary Rynek 1. Prosimy o zabranie podpórek do pisania.

Art. 4

Wyniki Dyktanda, laureaci, nagrody

 1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie puchar Mistrza Ortografii Koło 2022, książka oraz dyplom.
 2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą nagrody książkowe oraz dyplomy.
 3. Wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
 4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2022 r. w Tygodniu Bibliotek.  O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.

Art. 5

Uwagi końcowe i zastrzeżenia

 1. Regulamin Dyktanda dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:  biblioteka-kolo.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Aleksandra Żmijewska, e-mail:  wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl, tel. 63 2178006, 511 465 254.

 

ZASADY OCENIANIA I PUNKTOWANIA „III DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”

Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016  (dodruk 2018).

Zasady punktacji:

 1. Maksymalnie można zdobyć 100 pkt. (za pracę bezbłędną ortograficznie oraz interpunkcyjnie).
 2. Za każdy błąd wynikający z naruszenia pierwszorzędnych zasad ortograficznych odejmujemy 2 pkt. Są to:
 • błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h
 • błędy w zakresie pisowni nie z różnymi częściami mowy
 • błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i
 • błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych)
 • błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika
 • błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws–
 • błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.
 1. Za każdy błąd wynikający z naruszenia zasad drugorzędnych oraz za inne błędy odejmujemy 1 pkt. Są to np.:
 • błąd w pisowni wyrażeń przyimkowych
 • błąd w pisowni zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo
 • błędna pisownia przedrostków z-, s-, ś–
 • błędna pisownia -by z pozostałymi częściami mowy
 • błąd w przenoszeniu wyrazu oraz błąd w pisowni wyrazów złożonych
 • brak całego wyrazu
 • mylenie głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi
 • brak znaków diakrytycznych (np. kreseczki nad literą oznaczającą miękką głoskę, kropki nad literą ż, oznaczenia nosowości w literach ą i ę).
 1. Za błąd interpunkcyjny (brak odpowiedniego znaku interpunkcyjnego lub jego błędne użycie) odejmujemy 0,5 pkt.

UWAGA!

 1. Prace napisane drukowanymi literami nie podlegają ocenie.
 2. W przypadku nieczytelnego zapisu rozstrzygnięcie zapada na niekorzyść uczestnika.
 3. Za powtórzenie błędu w takim samym wyrazie nie odejmuje się punktów.
 4. Nie odejmuje się punktów za brak akapitu.
 5. Dopuszcza się zapisywanie liczb cyframi w nazwach własnych i datach, w pozostałych przypadkach należy pisać słownie.
 6. Za poprawny uznaje się zapis tytułu Dyktanda w cudzysłowie lub bez cudzysłowu; jedyna poprawna pisownia tytułu Dyktanda – bez kropki na końcu.
 7. W zapisie imion za poprawne przyjmujemy tylko ich pełne brzmienie (niedopuszczalne skróty).
 8. Błędny zapis w zakresie dużej litery w nazwie własnej wielowyrazowej – odejmujemy tylko 2 pkt.
 9. Brak litery w wyrazie, zmiana kolejności liter, dodanie litery, brak lub dodanie spójnika – odejmujemy 0,5 pkt.

 

źródło:PiMBP w Kole