„Kolskie taxi dla seniora 65+”
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – „Kolskie taxi dla seniora 65+”
Zadanie, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów po 65. roku życia (zamieszkałych na terenie miasta Koła) poprzez m.in. organizację usług transportowych dedykowanych tej grupie wiekowej, będzie realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r.
Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do 18 sierpnia 2021r. lub drogą pocztową. Wyniki konkursu znajdą się na stronie internetowej miasta www.kolo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Maksymalna wysokość przyznanej dotacji w ramach zadania wynosi 10.000,00 zł.
Szczegóły w Zarządzeniu nr OA.0050.93.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 lipca 2021 r. dostępnym na stronie www.kolo.pl w zakładce Urząd/Kolski Informator Pozarządowy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kole.
źródło:UM w Kole