Kolscy radni przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

Rada postanowiła uczcić 30. rocznicę odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce i przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin, które zapoczątkowały fundamentalne zmiany w ustroju państwowym i otworzyły kolejny rozdział w dziejach naszej ojczyzny oraz zadeklarowała wolę dalszego wzmacniania samorządności lokalnej oraz wspierania wszystkich inicjatyw temu służących.

W uzasadnieniu do aktu czytamy:
W dniu 8 marca 1990 roku została uchwalona przez Sejm ustawa o samorządzie terytorialnym symbolizująca odrodzenie wielowiekowej tradycji samorządności terytorialnej
w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polkom i Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Dokładnie 30 lat temu, w dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast i z tej okazji w dniu 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
W 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, Rada Miejska w Kole poprzez podjęcie niniejszej uchwały docenia oraz oddaje hołd wszystkim osobom, które wniosły swoje zasługi na rzecz reaktywowania tej samorządności, jej systematycznego umacniania i rozwoju. Szczególne wyrazy szacunku, uznania i podziękowań Rada Miejska w Kole składa wszystkim mieszkańcom miasta Koła zaangażowanym w działania dla dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest Miasto Koło. Bez zaangażowania i determinacji tych osób, nie byłby możliwy skok cywilizacyjny, którego, na co dzień doświadczamy.
To w dużej mierze dzięki reformom samorządowym Polska jest państwem demokratycznym i zdecentralizowanym, funkcjonującym w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości.
Mając na uwadze dorobek 30-lecia samorządności, miejmy nadzieję, że samorząd będzie nadal się rozwijał i nie będzie się mu odbierało kompetycji i źródeł finansowania. 30–sta rocznica pierwszych wyborów samorządowych jest tak istotna, że zasługuje, żeby na chwilę zwolnić, zatrzymać się i zobaczyć ile zrobiono dobrego i jak te 30 lat zmieniło naszą małą ojczyznę.

30rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce (002

żródło:UM w Kole

Leave a comment