13 marca 2023 r. w siedzibie Gminy Koło (ul. Sienkiewicza 23, sala 102) odbyło  się podpisanie umowy na wykonanie: „Budowy odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo-Górka-Osiek, gm. Koło – kontynuacja”.

Jest to zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koło, etap II. Kwota uzyskanego dofinansowania to 4 275 000,00 zł.

Wartość całych robót drogowych wynosi zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową: 5 340 625,89 zł. Wykonawcą zadania będzie lokalna firma drogowa Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła. Inwestycję planuje wykonać się w formule „zaprojektuj-buduj”. Przedsięwzięcie to kontynuacja i zakończenie w/w odcinka drogi, na część którego Gmina Koło uzyskała dofinansowanie z Programu Polski Ład i wykonała go w ubiegłym roku. Planowane zadanie obejmie wykonanie 1,3 km drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wraz ze ścieżką rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych o szerokości 3 m. Termin wykonania do listopada 2024 roku. Zrealizowany wcześniej odcinek bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski – Koło. Jego kontynuacja to dalsze połączenia z dwiema drogami powiatowymi nr 3409P Koło – Mikołajówek i nr 3423 P Osiek Wielki – Czołowo. Projektowana droga gminna stanowić będzie naturalną alternatywę i odciążanie drogi wojewódzkiej. Podkreślanie wymaga fakt, że w obrębie projektowanej drogi następuje obecnie dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego. Droga stanowi także bezpośrednie połączenie dwóch gmin: Koło i Osiek Mały. Budowa tej drogi stanowi jeden z priorytetów obecnej kadencji samorządu Gminy Koło. Pierwsze próby pozyskania dofinansowania w 2019 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończyły się niepowodzeniem. To że w ogłoszonym konkursie zabrakło gminie jednego punktu do uzyskania dofinansowania nie zniechęciło władz gminy. Program „Polski Ład” otworzył możliwość realizacji inwestycji w całości. „Zawsze warto szukać rożnych rozwiązań w drodze do wyznaczonego celu. Szukanie nowych sposobów, a nie powodów niepowodzeń daje wymierne efekty, nie tylko przy budowie dróg” – podkreśla Wójt Gminy Koło Mariusz Rybczyński.

źródło:Gmina Koło