Walka z koronawirusem to ogromne wyzwanie! Lęk, stres, niepewność – to wszystko powoduje, że ludzie częściej podejmują zachowania destrukcyjne. Konsekwencją obecnej sytuacji może też być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny oraz wzrost spożywania alkoholu z obawy utraty pracy, choroby bliskich, bankructwa firmy.

Aby dobrze niwelować społeczne skutki pandemii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych apeluje: nie traćmy z pola widzenia profilaktyki!

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole podjął wiele inicjatyw wspierających mieszkańców miasta Koła już od pierwszych dni zagrożenia, co znalazło swoje potwierdzenie w zaleceniach PARPA z dnia 09 kwietnia 2020 r.

Przed nami czas, w którym, zaangażowanie  w działalność Ośrodka może okazać się dla mieszkańców kluczowe. MOPiPR ma świadomość, że konieczność wsparcia i współpracy jest potrzebna jeszcze bardziej niż zwykle – jeśli już teraz nie zajmiemy się profilaktyką i wsparciem, problemy będą narastać.

Już 16 marca MOPiPR uruchomił bezpłatne teleporady dla mieszkańców miasta w zakresie:
Psychoedukacji dla rodziców tel. 515 232 285
Porad , konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnieni, pozostawania w kryzysie emocjonalnym tel. 515 251 521
Porad rodzinnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie tel. 501 396 297
Porad psychologicznych tel. 509 621 163
Porad prawnych tel. 502 700 207

Kolejnym działaniem MOPiPR była edukacja mieszkańców w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i łagodzenia skutków kryzysów emocjonalnych wynikających z sytuacji zagrożenia. Informacje zostały udostępnione dla mieszkańców przez lokalne media i kanały społecznościowe.

W związku z prowadzeniem profilaktycznej działalności  informacyjnej w szeroko pojętej problematyce uzależnień dla mieszkańców zostały przygotowane pakiety edukacyjne, które przekazano do Urzędu Miejskiego w Kole celem dystrybucji wśród mieszkańców oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole  celem dystrybucji wśród pacjentów Oddziału Dziecięcego.

Do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Kole został przekazany pakiet środków ochrony osobistej.

Ośrodek pozostaje w stałym kontakcie ze szkołami, przekazując pedagogom i psychologom materiały edukacyjne dla dzieci i rodziców.

Kolejną formą działalności Ośrodka jest stała współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ETOH – Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacją Dzieci są Ważne i  Niebieską Linią.

Działamy także poprzez portal społecznościowy Facebook, stronę internetową Ośrodka umieszczając tam materiały edukacyjne dla mieszkańców Koła, udostępniając artykuły dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki oraz informacje na temat akcji społecznych trwających podczas epidemii.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży na co dzień korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych, kadra Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole zaproponowała podopiecznym pomoc doraźną w formie kontaktu poprzez komunikator Messenger. Została stworzona zamknięta grupa wsparcia. Wychowawcy poprzez rozmowę online koncentrują się na potrzebach, emocjach i lękach podopiecznych w sytuacji zagrożenia kryzysem emocjonalnym i nadmiarem informacji płynących z mediów.  Proponują dzieciom różne formy spędzania czasu podczas akcji społecznej #zostanwdomu.

Oswajając lęki i niepokoje wynikające z bieżącej sytuacji, zaprosiliśmy podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dąbskiej do wzięcia udziału w konkursach oraz akcji #niedajsienudzie, która jest inicjatywą Ośrodka.

Pozostajemy również w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z rodzicami i pozostałymi podopiecznymi MOPiPR.

Cały czas pracujemy nad kolejnymi formami wsparcia i profilaktyki, aby skutki społeczne pandemii w lokalnym środowisku były jak najmniejsze.

Źródło:MOPIPR w Kole

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com