Dodatek elektryczny
Od dnia 1 grudnia jest możliwość ubiegania się przez mieszkańców Koła o dodatek elektryczny na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127 ze zm.).
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Mieszkańcy Miasta Koła mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego:
– na piśmie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. 8, wrzucając wniosek do urny podawczej lub składając bezpośrednio u pracownika Ośrodka,
– elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na adres /mopskolo/SkrytkaESP, załączając skan wypełnionego i podpisanego wniosku.
Wniosek można pobrać bezpośrednio w siedzibie MOPS w Kole lub ze strony
Prosimy o wpisanie we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany adres e-mail będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku. Wnioskodawca, który nie wskaże adresu e-mail ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu dodatku osobiście w siedzibie Ośrodka.
Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku, co usprawni wypłatę świadczenia.
Wypłata dodatku elektrycznego co do zasady dokonywana jest na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą lub gotówkowo w Santander Bank Polska S.A. w Kole przy ul. Zielonej 2.
foto:Kolskefakty.pl
Źródło: MOPS w Kole