Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli posesji jest obowiązek dbania o porządek na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości czyli sprzątanie chodnika.

Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Z obowiązku wywiązywać się można samodzielnie lub przez podpisanie umowy z firmą, która świadczy tego typu usługi, np. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole

źródło:UM w Kole