Konkurs Historyczny Ziemia Kolska „66 pytań na 660-lecie miasta Koła” wpisuje się w kalendarz miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022)

Regulamin Konkursu Historycznego Ziemia Kolska

„66 pytań na 660-lecie miasta Koła”

Konkurs Historyczny Ziemia Kolska „66 pytań na 660-lecie miasta Koła” wpisuje się  w kalendarz miejskich obchodów 660-lecia lokacji miasta Koła (1362-2022)

I. Organizatorzy, partnerzy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Czytelnia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej   w Kole.

2. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła.

II. Cele Konkursu:

1. Popularyzacja i zainteresowanie historią Koła,

2.Przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,

4. Wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

III. Uczestnicy i przebieg Konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych  z miasta Koła. Każda z placówek oświatowych może wystawić w konkurencji maksymalnie 3 uczestników.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie  karty zgłoszeniowej karty zgłoszeniowej (PDF, 398 KB wraz załącznikami  i dostarczenie jej do Czytelni PiMBP w Kole, ul. Kolejowa 19  lub przesłanie na adres e-mail: czytelnia@biblioteka-kolo.pl
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 kwietnia 2022 r.
 4. Do przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową, która składać się będzie z co najmniej trzech osób. Komisja czuwa nad przebiegiem Konkursu, sprawdza testy z etapu I, ewentualnie przeprowadza dogrywkę, punktując pytania konkursowe zgodnie z regulaminem oraz ogłasza wyniki. Decyzje Komisji  są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem do Konkursu lub utraty prawa do nagrody.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Konkursie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.

IV. Organizacja Konkursu:

1. Konkurs jest dwuetapowy:

a. etap I – pisemny,

b. etap II – ustny.

2. Konkurs składa się z 22 pytań testowych, 22 pytań ustnych i 22 pytań z puli dodatkowej.

3. Obydwa etapy oraz wręczenie nagród książkowych odbędzie się: 28 kwietnia 2022r., o godzinie 9:00,  w Czytelni PiMBP w Kole.

Etap I

 1. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu składającego się z 22 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie przewidziano 30 minut.
 2. Poprawną odpowiedź należy zakreślić kółkiem. W przypadku pomyłki, błędną odpowiedź należy przekreślić znakiem  X,  a prawidłową odpowiedź podkreślić.
 3. Komisja konkursowa sprawdzi prace uczestników przyznając po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
 4. Do kolejnego etapu przechodzą trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku, gdy uczestnicy uzyskają identyczną ilość punktów, Komisja przeprowadza dogrywkę, w której uczestnicy będą musieli odpowiedzieć ustnie na wylosowane pytania z puli 22 pytań dodatkowych, do momentu wyłonienia zwycięzcy dogrywki.

Etap II

 1. Uczestnicy odpowiadają ustnie na 4 wylosowane przez siebie pytania.
 2. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt.
 3. Zwycięzcą zostaje uczestnik z największą ilością punktów. Jeżeli wyniki uzyskane przez uczestników nie pozwalają na wyłonienie zwycięzcy, Komisja przeprowadza dogrywkę w formie ustnej z puli 22 pytań dodatkowych, do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:  biblioteka-kolo.pl  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielają: Beata Kwarcińska, e-mail: czytelnia@biblioteka-kolo.pl, tel. 632178004.

Literatura:

 1. S. Mujta, Monografia Powiatu Kolskiego, Koło 2007, s. 281-309
 2. Najdawniejsze dzieje Koła, red. Krzysztof Witkowski, Koło 2007, część II „Koło w średniowieczu”, s. 37-107
 3. 650 wydarzeń na 650-lecie Koła, Ewaryst Jaśkowski, Koło 2012
 4. Z dziejów Żydów kolskich – w 70. rocznicę Zagłady w obozie zagłady Kulmhof (materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2012 r.), red. Krzysztof Witkowski, Koło 2012, s.9-27, 53-66

źródło:PiMBP w Kole