Dzięki licznym inwestycjom lokalnym, Koło nieustannie zmienia wizerunek. To zmiany na lepsze. Budowane są nowe drogi, parkingi, obiekty sportowe, bloki komunalne i prywatne, rozbudowują się zakłady.

Jeśli chodzi o inwestycje miejskie wiele z nich otrzymuje dofinansowanie zewnętrzne, dzięki czemu przebiegają przy mniejszym zaangażowaniu miejskiego budżetu. – Wymienię Państwu zadania, które w najbliższych miesiącach zostaną zakończone – mówi kolski włodarz Krzysztof Witkowski.

Zostanie oddany do użytku blok komunalny dla najbardziej potrzebujących rodzin. Na jego budowę z programu Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy jako bezzwrotne wsparcie 1,5 mln zł. Budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z zagospodarowaniem działki i z miejscami postojowymi, rozpoczęła się w ubiegłym roku. Obiekt jest uzupełnieniem istniejącej pierzei w zabudowie śródmiejskiej. Znajdzie w nim nowy dom 16 rodzin, lokale na parterze będą odpowiednie dla osób niepełnosprawnych. Koszt robót związanych z budynkiem to 4 753 223,95 zł. Zadanie wykonuje firma Leopard-Bud Sp  z o.o. z Gozdowa – Kolskie potrzeby mieszkaniowe wymagają tej i następnych, podobnych, inwestycji przyznał Burmistrz.

Na ulicy Zakładowej, na terenie dwóch działek miejskich, kończymy budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło. Nie będzie już funkcjonował zakład w centrum miasta, uciążliwy dla mieszkańców. Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 998 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. –  Celem jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, a realizacja wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Koła – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. – Tam będą zbierane i magazynowane odpady komunalne z miasta, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.

Trwa budowa I etapu kanalizacji deszczowej na Starym Mieście, w ul. Żelaznej. Wartość inwestycji to 576.808,11 złotych, a dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” wyniosło 490.286,89 złotych.

 

W finalny etap prac wchodzą budowane przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole boiska sportowe wraz z niezbędną infrastrukturą: boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej, 2x do koszykówki, 2x do siatkówki oraz do tenisa. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa z Polskiego Ładu wynosi 3.147.660,36 zł. Umowa z wykonawcą -warszawską spółką EVERSPORT – została zawarta na kwotę 3.497.541,51 zł brutto.

W tym roku przebudowana zostanie ul. Asnyka w Kole (wykonanie nawierzchni drogowych, elementów kanalizacji deszczowej i oznakowania pionowego). Wykonawcą zadania jest MK Stella Konrad Marek z Koła. Koszt przedsięwzięcia to 277 963,80 zł.

Także w tym roku zostanie zbudowana droga wewnętrzna wraz z włączeniem w drogę publiczną ul. Przesmyk (budowa drogi o nawierzchni w konstrukcji rozbieralnej, budowa/przebudowa zjazdów i chodników, budowa ścieżki rowerowej, odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe i poziome). Koszt zadania to 527 678,08 zł, wykonawcą robót jest MK Stella Konrad Marek z Koła. – Droga będzie łącznikiem między ulicami Opałki i Blizna, co znacznie usprawni komunikację w tym rejonie – zapewnił włodarz.

Do już istniejącej sieci parkingów dołączy wkrótce kolejny, z kostki betonowej, z odwodnieniem – przy ul. Opałki. Powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizuje MK Stella Konrad Marek z Koła. Jest opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Koszt zadania to 579 006,15 zł.

Trwa realizacja III etapu prac konserwatorsko-budowlanych przy kolskim zamku. Zabezpieczenia i konserwacji ruin zamku w ramach zadania pn. „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): etap III – mur zachodni od strony dziedzińca oraz mur zachodni część zewnętrzna” dokonuje firma ART -SERVICE Łukasz Lewalski z siedzibą w Zbicznie. Prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona Zabytków” w kwocie 110 tysięcy złotych oraz Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kwotą 60 tysięcy złotych. Zabezpieczone na ten cel w budżecie środki własne wynoszą brutto 399.788,91 zł. Konserwacja ruin zamku ma służyć przyszłej rewitalizacji i przystosowania zabytku do zwiedzania.

 

Przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania. Wspomnę tylko, że w trakcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy jest zadanie polegające na budowie trzech dróg: I etapu ulicy Różanej oraz ulic Krętej i Jaśminowej. Niedawno podpisaliśmy również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację Parku 600-lecia. Będziemy również ogłaszać przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych na siedem kolejnych ulic (Zakładową, Wiśniową, Czereśniową, Morelową, Miłosną i K. Wielkiego,Władysława Reymonta oraz przetarg na remont alei w Parku im. St. Moniuszki, gdzie płytki chodnikowe są już bardzo zniszczone. Dodam jeszcze o dwóch największych inwestycjach prowadzonych przez nasze spółki, a więc o budowie ciepłowni geotermalnej oraz przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. Nie zwalniamy tempa, gdyż rozwój miasta to również ważne dla mieszkańców inwestycje, które należy realizować – powiedział włodarz miasta Krzysztof Witkowski.