Budżet na 2022 rok uchwalony!
Przy 14 głosach poparcia, 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących się radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2022. Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym samorządu. Bez przyjętego budżetu praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie gminy miejskiej łącznie z jej jednostkami organizacyjnymi.
Po dogłębnych analizach i dyskusjach, udało się opracować kształt i uchwalić budżet dla miasta Koła na rok 2022. Łączna kwota dochodów budżetu wynosi 103.296.277,95 zł. Łączna kwota wydatków budżetu wynosi 104.537.754,95 zł (kwota wydatków bieżących w wysokości 94.150.867,95 zł i kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 10.386.887 zł). Uchwała otrzymała pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła i większej części stałych komisji rady. Przyjęcie budżetu poprzedziło uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028 – dokument został zatwierdzony jednogłośnie.
– Dziękuję radnym, którzy poparli budżet na 2022 r., poparli tym samym szereg inwestycji dla naszych mieszkańców, które będą realizowane w przyszłym roku, zarówno tych rozpoczętych lub zaplanowanych w roku bieżącym, jak i nowych, np. budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.
W planie przyszłorocznych inwestycji znajduje się m.in.: budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, budowa ulicy Różanej – I etap, budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki, budowa sieci kanalizacji deszczowej na Starym Mieście – etap I, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło, budowa boisk sportowych z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka, utworzenie „Laboratorium Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz wykupy gruntów. W ramach dotacji ma zostać poprawione bezpieczeństwo na czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja oraz na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej. Będą także dofinansowane inwestycje związane z przebudową systemów grzewczych.
źródło:UM w Kole