Akcja deratyzacyjna na terenie miasta Koła
Burmistrz Miasta Koła przypomina zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657) oraz § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło o obowiązkowej deratyzacji.
Akcję deratyzacyjną na terenie miasta Koła należy przeprowadzić w miesiącu listopadzie 2022 r.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Deratyzacją należy objąć szczególnie obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni, w tym: lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; targowiska; magazyny żywności; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpital, hotele; bursa; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów itp.
Podczas trwania akcji deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne w miejscu, gdzie pojawiają się gryzonie. Preparaty deratyzacyjne powinny być uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania deratyzacji. Jeżeli preparaty będą pobierane, nawet po zakończeniu terminu akcji. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.
W okresie akcji deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA – niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”.
Zwracam się również prośbą do wszystkich zarządców terenów i obiektów o szczególną dbałość i porządek w rejonach pojemników na odpady komunalne, ich odpowiednie zabezpieczenie, niepozostawianie resztek jedzenia, które mogą przyczyniać się także do wzrostu populacji.
foto:Kolskiefakty.pl
źródło:UM w Kole