27 marca 2024 r. o godz. 11:00 w Ratuszu Miejskim rozpocznie się LXXVI Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Wręczenie odznaczenia „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
5. Propozycje do porządku obrad.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kole za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2023 rok.
11. Informacja Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole o bieżącej sytuacji spółki.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
13. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2023 roku.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2024 roku;
3) w sprawie przekazania wniosku właściwemu organowi.
15. Protokół z LXXV Sesji Rady Miejskiej Koła.
16. Zamknięcie obrad LXXVI Sesji Rady Miejskiej Koła.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com