Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego rozstrzygnięty
Od marca do listopada br., organizacje i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizować będą w naszym mieście zadania publiczne w ramach przyznanych na ten cel dotacji.
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski zatwierdził bez poprawek zaproponowane przez komisje konkursowe kwoty dotacji.
Dotacje przyznano w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozdysponowano 85.840 zł), kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (110.000 zł), działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (10.000 zł), turystyka i krajoznawstwo (5.000 zł), działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (12.200 zł) oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (30.000 zł).
Łączna kwota przyznanych dotacji – 253.040,00 zł.