1125 zł nagrody i dodatki motywacyjne dla budżetówki. Ustawa opublikowana w Dz.U.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej, a także tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. Regulacja przewiduje m.in. zasilenie samorządów kwotą ponad 14 mld zł z budżetu państwa oraz jednorazowe nagrody dla nauczycieli w wysokości 1125 zł.

Publikacja w Dz. U.

W czwartek, 10 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

14 mld zł dla samorządów

Ustawa przewiduje, że jeszcze w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa dodatkowe dochody w wysokości ponad 14 mld zł. W regulacji określono skomplikowany algorytm podziału tej kwoty pomiędzy gminy, powiaty i województwa. Jak wyjaśniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska, przekazanie tych środków ma zapewnić zrównoważony wzrost samorządów. 

Zgodnie z ustawą wszystkie samorządy będą partycypować w kwocie 7,5 mld zł, która zostanie podzielona między poszczególne JST proporcjonalnie do wysokości dochodów w roku 2023 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT. Przy czym kwota ta zostanie skorygowana w celu zapewnienia minimalnych kwot wsparcia, tj.: 1,5 mln zł – w przypadku gminy, 3,4 mln zł w przypadku powiatu oraz 10 mln zł – w przypadku województwa. Jednocześnie przewiduje się maksymalny poziom wsparcia z tego tytułu wynoszący odpowiednio 100 mln zł, 55 mln zł i 35 mln zł.

Z kolei dofinansowanie kwotą 2 mld zł obejmie również gminy, w których liczba mieszkańców przekracza 10 tysięcy, ale nie przekracza 150 tysięcy mieszkańców. W celu dokonania podziału tej kwoty gminy zostały wyodrębnione w 3 grupy gmin, w zależności od liczby mieszkańców. Podział środków między te gminy zostanie dokonany na podstawie wydatków majątkowych za lata 2020–2022. 

Ustawa przewiduje także wypłatę jednorazowej nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

1125 zł nagrody

Nagroda w wysokości 1125 zł zostanie wypłacona wszystkim nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole. Nie dostaną jej jednak nauczyciele, którzy w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. będą przebywać nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym. Nagroda zostanie wypłacona w terminie do dnia 14 października 2023 r. przez szkołę, w której nauczyciel pozostawał w stosunku pracy w dniu 20 września 2023 r.

Dodatki motywacyjne – dla kogo

Ustawa przewiduje także przekazanie dodatkowych środków dla pracowników tzw. „budżetówki”, czyli państwowej sfery budżetowej.

W tym celu utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny, z którego będą przyznawane jednorazowe dodatki w roku 2023 r., w wysokości 3,2 proc. kwoty stanowiącej 5/12 planowanych na rok 2023 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.

 

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:INFOR/SSPAP