W dniu 25 czerwca 2020r. odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Udzielenie absolutorium to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu samorządu, gdyż podczas trwania tej procedury ocenie poddawane jest właściwe gospodarowanie przez Zarząd Powiatu środkami finansowymi powiatu.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski podczas sesji przedstawił radnym Raport o stanie powiatu za 2019r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Radni Powiatu Kolskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Zarząd Powiatu Kolskiego, na czele ze starostą Robertem Kropidłowskim, otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie nad najistotniejszym punktem czwartkowej sesji poprzedziło oczywiście przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która była pozytywna. Swoje stanowiska zaprezentowały również komisje stałe oraz Komisja Rewizyjna. Wszystkie były pozytywne.

Przewodniczący Rady Marek Świątek w imieniu Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz Powiatu. Dodał również, że podziękowania należą się także wszystkim samorządom gminnym z terenu powiatu kolskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnie realizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji mających na celu poprawę wizerunku powiatu kolskiego.

Dziękujemy za zaufanie.

foto:Starostwo Powiatowe w Kole

źródło:Starostwo Powiatowe w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com