XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Szkolna 2B. Rozpoczęcie o godz. 13:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania pn. „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”,
d) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok,
e) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028,
f) w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”,
g) w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
h) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła.
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok.
9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła wotum zaufania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok:
a) przedstawienie sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok;
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej Koła oceniających wykonanie budżetu;
d) dyskusja;
e) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
c) dyskusja;
d) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2020 rok.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej Koła.
15. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła
foto:Kolskiefakty
źródło:UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com