W związku z licznymi powrotami mieszkańców miasta Koła z powodu  stanu epidemii wywołanej koronawirusem Urząd  Miejski w Kole przypomina, że właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, w przypadku:

  • jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych,
  • w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości osób na danej nieruchomości, nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.

Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji do Urzędu Miejskiego w Kole.

Po wypełnieniu i podpisaniu, deklarację należy złożyć osobiście w urzędzie – skrzynka na listy przed Urzędem, przesłać listem poleconym do urzędu lub złożyć w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP).

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com