NABÓR WNIOSKÓW – Kolejna ważna zmiana dla przedsiębiorców.
Z dotacji w ramach Tarczy antykryzysowej możne skorzystać dodatkowych 17 nowych branż
NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców na zmienionych zasadach.
1). Instrument ten wchodzi w życie od 26.04.2021 r. i wprowadzony został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 713).
2). Dotacja z Funduszu Pracy może zostać udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami:
a). 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z;
– dla w/w działalności dotacja może być udzielona JEDNOKROTNIE;
b). 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
– dla w/w działalności dotacja może być udzielona DWUKROTNIE;
c). 47.71.Z, 47.72.Z;
– dla w/w działalności dotacja może być udzielona TRZYKROTNIE;
d). 91.02.Z;
– dla w/w działalności dotacja może być udzielona CZTEROKROTNIE;
e). 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
– dla w/w działalności dotacja może być udzielona PIĘCIOKROTNIE;
i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020r. lub we wrześniu 2020 r.
UWAGA!
1. Liczbę dotacji, jaką może łącznie otrzymać mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca (wymienioną w pkt 2) pomniejsza się o liczbę dotychczas otrzymanych dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r. i 26 lutego 2021 r.
2. Jeśli mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca złożył już wniosek w kwietniu br. przed wejściem w życie w/w rozporządzenia, nie może złożyć ponownie w miesiącu kwietniu br. drugiego wniosku.
3). W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
4). Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
5). Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
6). Wniosek mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.
Aby uzyskać dotację mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami poprzez portal:
https://www.praca.gov.pl – zakładka antykryzysowa;
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków udzielenia pomocy w formie dofinansowania dostępne są na stronie:
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kole:
– Renata Kędzierska – tel. 63 22 81 223;
– Irena Radys – tel. 63 22 81 228;
– Karolina Gadomska – tel. 63 22 81 228.
źródło:Starostwo Powiatowe w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com