Od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami. Wysokość grantu będzie uzależniona od deklarowanego okresu wsparcia oraz liczby pracowników, przy stawce dziennej w wysokości 12 zł na pracownika. 

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  • organizacje pozarządowe mające podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kierunek pomocy 1 i 2.

UWAGA! Dla każdej umowy dotyczącej prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej oraz każdej umowy na realizację w roku 2020 zadań zlecanych należy złożyć ODDZIELNY wniosek.

 

Jak to zrobić?

To bardzo proste. Należy pobrać oraz wypełnić komputerowo wniosek i w wersji edytowalnej przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i uczestnictwa w projekcie zostały określone w procedurze dotyczącej realizacji projektu grantowego załączonej poniżej.

 

Pytania

Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać bezpośrednio w oddziałach PFRON właściwych dla siedziby odbiorcy wsparcia. Tu są dostępne dane teleadresowe

Pytania można również kierować na adres: bezpieczne@pfron.org.pl, pisząc w tytule wiadomości: PYTANIE.

Materiały

Procedura dotycząca realizacji projektu grantowego
Procedura​_dotyczaca​_realizacji​_projektu​_grantowego.docx 0.12MB
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu
zal​_nr​_1​_Wzor​_wniosku​_o​_powierzenie​_grantu.docx 0.10MB
Załącznik nr 2 Wzór karty oceny wniosku o powierzenie grantu
zal​_nr​_2​_Wzor​_karty​_oceny​_wniosku​_o​_powierzenie​_grantu.docx 0.09MB
Załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu
zal​_nr​_3​_Wzor​_umowy​_o​_powierzenie​_grantu.docx 0.12MB
Załącznik nr 4 Zakres danych instytucji objętych wsparciem
zal​_nr​_4​_Zakres​_danych​_instytucji​_objetych​_wsparciem.docx 0.09MB
Załącznik nr 5 – Wzór sprawozdania z realizacji umowy o powierzenie grantu
zal​_nr​_5​_-​_Wzor​_sprawozdania​_z​_realizacji​_umowy​_o​_powierzenie​_grantu.xlsx 0.07MB
Załącznik do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (nr 2).docx (82 KB) Załącznik do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (nr 2)
zal​_do​_umowy​_oswiadczenie​_o​_kwalifikowalnosci​_VAT​_​_nr​_2​_.docx 0.08MB

źródło:gov.pl/Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej

 

Leave a comment