Z radością ogłaszamy, że Rada Miejska przyznała tytuł “Zasłużony dla Miasta Koła” ŚP. Grzegorzowi Mokrzyckiemu.
Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Koła” Panu Grzegorzowi Mokrzyckiemu, wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. O uhonorowanie zacnego mieszkańca wnioskował kolski włodarz Krzysztof Witkowski. Wniosek został poparty przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła Tomasza Sobolewskiego i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Honorową.
Grzegorz Mokrzycki urodził się 20 lutego 1946 r. w Kole. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 3. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego, pół roku przed maturą zmienił szkołę i egzamin dojrzałości zdał w LO w Izbicy Kujawskiej. Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Technicznej przy Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych KORUND, którą ukończył uzyskując tytuł technika-technologa materiałów ściernych. Od początku działalności zawodowej angażował się w życie społeczne miasta, szczególnie w zakresie turystyki. W latach 1972-1976 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Kole i założycielem największego koła zakładowego. W 1974 r. otrzymał nadaną przez GKKFiT odznakę 100-lecia ruchu turystycznego w Polsce. W 1975 r. rozpoczął studia na Wydziale Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskując tytuł magistra turystyki. W 1979 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Turystycznej KONTUR w Koninie, zajmując się kierowaniem oraz nadzorowaniem hoteli i Biur Obsługi Turystycznej w województwie konińskim. W latach 1981-1983 prowadził gościniec MŚCIWÓJ w woj. pilskim, a w latach 1983-1986 restaurację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ślesinie. Od 1987 r. prowadził Restaurację MIESZKO w Kole. Jego powrót do Koła wiązał się ze wznowieniem działalności społecznej i turystycznej. W 2000 roku został wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła. W 2001 r. otrzymał odznakę honorową Za zasługi w rozwoju miasta Koła oraz Medal Miasta Koła. Po rozwiązaniu TPMK działał w Komitecie Założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. W latach 2006-2011 pełnił funkcję wiceprezesa stowarzyszenia, a następnie prezesa. Od 2005 roku zajmował się organizacją Imprezy Świętojańskiej, której był pomysłodawcą (dawniej połączonej ze spływami kajakowymi). Impreza ma charakter rekreacyjno-turystyczny, nawiązuje do tradycji związanych z letnim przesileniem słońca. Jest miejscem organizowania konkursów z wiedzy turystyczno-krajoznawczej regionu oraz tematycznych, nawiązujących do ważnych rocznic i wydarzeń. Był założycielem i członkiem Klubu Sportowego PRZYSTAŃ oraz Stowarzyszenia Turystyki Wodnej i Rekreacji PRZYSTAŃ. Był członkiem zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego (dwie kadencje). W 2012 r. przeszedł na emeryturę. Czynił starania, by miasto Koło przystąpiło do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu i aktywnie uczestniczył w jego działalności reprezentując stowarzyszenie i miasto. Był inicjatorem konkursu na projekt rzeźby oraz zagospodarowanie mogiły zbiorowej ofiar barbarzyńskiego bombardowania pociągu na kolskim dworcu we wrześniu 1939 r. Przez lata wspierał Kolskie Stowarzyszenie Głuchoniemych w Kole. Był członkiem Grupy Teatralnej Dariusza Matysiaka i występował w spektaklach nawiązujących do przedwojennej tradycji zapoczątkowanej przez Czesława Freudenreicha. Kwestował na rzecz pozyskiwania środków na renowację zabytkowych nagrobków. Wspierał lokalną działalność wydawniczą m.in. poprzez udział w pracach Komitetu Redakcyjnego Rocznika Kolskiego. Był członkiem Społecznej Rady Kultury. Osobą aktywną społecznie, kreatywną, inicjującą liczne działania kulturotwórcze. Będąc prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą dbał o szeroką działalność organizacji na rzecz społeczeństwa lokalnego – działalność wydawniczą, organizacje konferencji naukowych i popularno-naukowych, Dni Otwartej Wieży, kwesty cmentarne. Doceniając działalność mieszkańców miasta, wielokrotnie wnioskował o przyznawanie nagród dla osób aktywnych w obszarze kultury.
Grzegorz Mokrzycki zmarł 2 lipca 2022 roku.

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:UM w Kole