PFRON sfinansuje 80% ceny samochodu dla osoby niepełnosprawnej.

Program jest adresowany dla osób, które poruszają się wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz nie są w stanie przesiąść się z tego wózka do samochodu. PFRON planuje w kilka lat sfinansować zakup około 1000 samochodów. 

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych jest w dwóch wariantach:

 1. samochód kupuje osoba niepełnosprawna i ona ma go prowadzić,
 2. samochód ma służyć do przewożenia tej osoby. 
Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” – kto może skorzystać?

Z programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością” skorzysta osoba z niepełnosprawnością, która:

 • nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.
Osoba niepełnosprawna prowadzi samochód – progi dofinansowania

Dla samochodu (nowego lub używanego) dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością dofinansowanie z PEFRON wynosi:

 • do 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu
 • nadwyżka między 150.000,00 zł – 250.000,00 zł – 50%
 • nadwyżka między 250.000,00 zł – 300.000,00 zł – 30%

Są obawy, że z tego dofinansowania będzie trudno skorzystać. W praktyce samochód dla osoby spełniającej warunki PFRON, może wymagać poważnych przeróbek pozwalających np. wjazd wózka na miejsce kierowcy. Przebudowa samochodu może wymagać wyjęcie fotela kierowcy, zmiany mechanizmów sterowania gazem/hamulcem i wymóg automatycznej skrzyni biegów. A to oznacza koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część środków można próbować pozyskać od PFRON.

Są też wątpliwości, na ile osoby z tak poważną sytuacją zdrowotną jak opisano w dokumentacji PFRON, będą w stanie samodzielnie prowadzić samochód.

Samochód prowadzi pomocnik osoby niepełnosprawnej – progi dofinansowania

Dla samochodu dostosowanego (nowego lub używanego) do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

 • do 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu
 • nadwyżka między 130.000,00 – 200.000,00 zł – 50%
 • nadwyżka między 200.000,00 zł – 230.000,00 zł – 30%.

Ten wariant dofinansowania może się cieszyć większą popularnością. Bo samochód będzie prowadziła osoba zdrowa. O wiele łatwiej kupić samochód fabrycznie przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej niż dla wariantu pierwszego dofinansowania z PFRON.

Jak złożyć wniosek? 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

 • przez teletransmisję danych;
 • w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu.

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać kwalifikowany podpis lub profil zaufany. 

Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” – termin składania wniosków

1 marca – 31 marca 2023 r. 

30 czerwca – 31 lipca 2023 r. 

29 września – 31 października 2023 r. 

„Mobilność osób z niepełnosprawnością”  – elementy wniosku 

Wniosek obejmuje w szczególności:

 1. wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;
 2. przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;
 3. odwzorowanie cyfrowe ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. oświadczenie o tym, że wnioskodawca lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii zaświadczeniem, którego wzór publikowany jest z niniejszym komunikatem.
 5. w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;
 6. oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu.
Zaświadczenie lekarskie (poniżej wzór w PDF)

Niezbędne jest przedstawienie PFRON poniższego zaświadczenia lekarskiego:

____________________________

Stempel zakładu opieki zdrowotnej

lub praktyki lekarskiej

__________________, dnia _________

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

wydane do wniosku o dofinansowanie

w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

Mobilność osób z niepełnosprawnością

 

1. Imię i nazwisko Pacjenta: _____________________________________________

2. Nr PESEL Pacjenta (11 cyfr): ___________________________________________

3. Pacjent porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej lub badania stwierdza się,

że Pacjent nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się

bez użycia wózka inwalidzkiego oraz, że nie jest w stanie samodzielnie przesiadać się

z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek

inwalidzki.

5. Uwagi: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________

Pieczątka, nr i podpis lekarza

Uwaga:

Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii. Zaświadczenie składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Bez zaświadczenia wystawionego/ potwierdzonego przez lekarza specjalistę wniosek o dofinansowanie będzie niekompletny, co spowoduje negatywną weryfikację formalną wniosku. Zaświadczenie powinno być wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. Uzupełnienie pkt 5 zaświadczenia nie jest wymagane.

zaświadczenie, zakup samochodu, Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością 

źródło:INFOR

/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com