W dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Ratusza rozpocznie się LXXIII Sesja Rady Miejskiej Koła.
Porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Koła” Panu Ryszardowi Borysiewiczowi.
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego;
7) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ul. Cegielnianej;
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym;
9) w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowania wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
10) w sprawie przekazania petycji właściwemu organowi;
11) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła;
12) w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Koła na 2024 rok;
13) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Koła na 2024 rok;
14) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Koła oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych;
15) zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok;
16) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028:
17) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
18) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła:
1) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła,
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła,
5) głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła;
19) w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok:
1) przedstawienie projektu budżetu miasta Koła na 2024 rok,
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu budżetu miasta Koła na 2024 rok,
5) głosowanie w sprawie budżetu miasta Koła na 2024 rok.
9. Protokół z LXXII Sesji Rady Miejskiej Koła.
10. Zamknięcie obrad LXXIII Sesji Rady Miejskiej Koła.
źródło: UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com