LXI Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 13:00, w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2022 rok
8. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2022 rok
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Opaska Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Koło” na rok 2023
2) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2023 roku
3) zmieniającej budżet miasta Koła na 2023 rok
4) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028
5) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła
11. Wolne głosy i wnioski
12. Protokół z LX Sesji Rady Miejskiej Koła
13. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miejskiej Koła
źródło:UM w Kole
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com