Od 21.06.2020 r. można wnioskować o dodatek solidarnościowy do ZUS

1) W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego w oparciu o ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068  dalej zwanej: UDS) , prawo do  zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U.2019.1482 ze zm.), z mocy prawa ulega zawieszeniu na okres od dnia nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty.  Za okres zawieszenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium świadczenia te nie są wypłacane.

2) W przypadku pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w miesiącu złożenia wniosku o dodatek solidarnościowy, dodatek wypłacany jest za ten miesiąc w wysokości ustalonej w UDS pomniejszonej o wypłaconą kwotę tego zasiłku lub stypendium.

3) Zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, wypłacone za okres, za który został wypłacony dodatek solidarnościowy, z wyjątkiem pkt 2, stanowi nienależnie pobrane świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4) Zgodnie z art. 7 ust. 6 UDS osoba uprawniona do dodatku solidarnościowego, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłaty dodatku solidarnościowego uzyskasz:
• na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-otrzymac-dodatek-solidarnosciowy
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-solidarnosciowy-w-pytaniach-i-odpowiedziach

foto:Kolskiefakty.pl

źródło:Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com