Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godz. 15.00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kole

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok;
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oceniających wykonanie budżetu;
d) dyskusja;
e) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
c) dyskusja;
d) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania
budżetu miasta Koła za 2019 rok.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.
12. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

SESJA MA CHARAKTER OTWARTY

U W A G A !

W związku z występującym zagrożeniem związanym z koronawirusem, proszę Mieszkańców, którzy chcieliby być obecni na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kolo.pl będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad.

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
/-/ Tomasz Sobolewski

źródło:UM w Kole

Transmisja z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole,która odbędzie się 19 Sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 15.00, będzie również nadawana ” na żywo” na portalu informacyjnym https://kolskiefakty.pl/transmisja-sesji-rady-miejskiej/
Kolskiefakty.pl

 

Leave a comment

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com